Meta Pixel Code

팝업 플라자 | Pop Up Plaza

POP UP PLAZA 天城美食广场

CASUAL STREET FOOD
休闲快餐

POP UP PLAZA
POP UP PLAZA
POP UP PLAZA

休闲餐饮

POP UP PLAZA
POP UP PLAZA

每日
下午12:00 ~ 晚间09:00

休闲餐饮Pop Up Plaza 美食广场享用辣炒年糕、鱼糕汤,热狗及汉 堡包等人气街头小吃和世界一流糕点师烹制的精品蛋糕、高等特拉 罗萨咖啡豆磨制的咖啡和新鲜果汁。

更多精彩